737 065 028
general terms and conditions

Smluvní podmínky HAKIM FITNESS s.r.o.

Arménská 3277, Kladno 272 01

IČ: 180 31 978 DIČ: CZ18031978

Kontaktní osoba a provozovatel fitness centra:

Pavel Majer

hakimfitness@email.cz

+420 737 065 028

Smlouva o členství

1. S Členstvím je spojeno právo Člena užívání fitness, boxérny- kromě času veřejných tréninků Hakim Gym Kladno z.s. a pravidelných skupinových lekcí Klubu. Ostatní služby Klubu (barbershop, infrasauny, solárium, masáže, osobní trénink, výživové poradenství, kurzy, speciální lekce, které nejsou pravidelně v rozvrhu a další) má Člen právo užívat doplňkově za úplatu.

2. Člen je oprávněn užívat služeb Klubu v provozní době a dle časového rozpisu Klubu. Krátkodobé omezení služeb Klubu například z důvodu nutné údržby či opravy vybavení nebo rekonstrukce Klubu nemá vliv na povinnosti Člena, včetně běhu klubového členství. Časový rozpis jednotlivých služeb Klubu určuje Provozovatel dle zájmu členů o jednotlivé služby. V případě malého zájmu členů je Provozovatel oprávněn zrušit poskytovanou konkrétní službu v určený čas. Toto nemá vliv na povinnost Člena hradit členský Poplatek.

3. Členská klubová karta je nepřenosná a může jí tedy využívat pouze osoba, pro kterou byla karta zřízena.

4. V případě ročního členství uhrazeného a čerpaného, je po domluvě s provozovatelem klubu možné členskou klubovou kartu včetně již uhrazeného členství, převézt na třetí osobu.

5. Osobní členství: opravňuje jednu fyzickou osobu využívat stanovené služby klubu po Dobu členství v souladu s členským programem ve Smlouvě o členství. Člen není oprávněn využívat prostor Klubu pro vlastní podnikání bez souhlasu Provozovatele, zejména poskytovat trenérské a obdobné služby ostatním členům Klubu. V případě porušení podmínek může provozovatel okamžitě, dané osobě zrušit členství bez možnosti vrácení peněz a vykázat jej z prostoru Hakim Fitness.

6. Smlouva o členství je u všech Členských programů sjednána na dobu určitou.

7. Členství si může zákazník zvolit sám a změnit jej či ukončit dle jeho potřeby ihned po ukončení probíhajícího členství.

8. Podmínky členství

9. Při užívání služeb Klubu je Člen povinen dodržovat podmínky dohodnuté v této smlouvě, jakož i Provozní řád, pokyny Provozovatele sdělené Členovi osobně či prostřednictvím písemných vývěsek umístěných v prostorách Klubu či na vybavení Klubu, dále pak pokyny zaměstnanců Klubu. Člen bere na vědomí, že takovéto porušení muže být považováno za závažné porušení smluvních povinností.

10. Při uzavření smlouvy o členství, či jednorázový vstup je zákazník povinnen si zakoupit klubovou kartu za úplatu 100,- která není vratná. Karta slouží pro vstup do Fitness Centra.

11. V případě, že některý z členů bude chtít kartu zneužít a poskytnout já třetí osobě, může provozovatel vyžádat člena o prokázání totožnosti.

12. Ztrátu či krádež Karty je Člen povinen nahlásit v Klubu. Za vystavení duplikátu je Člen povinen zaplatit 100 Kč.

13. Člen odpovídá Provozovateli za škodu způsobenou Provozovateli porušením svých zákonných či smluvních povinností vyplývajících ze Smlouvy o členství, smluvních podmínek a Provozního řádu.

14. Věci, které bude Člen vnášet do prostor Klubu, bude ukládat výhradně v šatně v uzamykatelných skříních. Člen je odpovědný za bezpečné uzamknutí své skříňky. A za své osobní věci, cennosti a jiné předměty, které člen vnesl do prostoru fitness je zodpovědný pouze on, nikoliv provozovatel klubu či jeho zaměstnanci.

15. Provozovatel není odpovědný za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které mohou Členovi vzniknou v důsledku nedodržení tohoto postupu, či pokynů Provozovatele či instruktorů. Provozovatel není dále odpovědný za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které si člen způsobí úmyslně, z nedbalosti, neopatrnosti či přeceněním své fyzické kondice.

16. V případě, že Člen nebude dodržovat pokyn Provozovatele, či bude v prostorách Klubu v nevhodném oblečení, pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, je Provozovatel oprávněn vykázat Člena z prostor Klubu bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.

Poplatky za členství, vstupné

1. Členský poplatek či jednorázové vstupné se nemění dle rozsahu využívání služeb zahrnutých ve smlouvě o členství. Člen tedy němé nárok na slevu či kompenzaci, v případě, že nevyužije některé či žádné služby fitness po uhrazení členského poplatku nebo jednorázového vstupu.

2. Provozovatel poskytuje možnost platby v hotovosti či na bankovní účet a to vždy v případě, že není provozovatel omezen z důvodu údržby, inventarizace, výpadku systému či jiným jemu neovlivnitelných situacím.

3. Provozovatel si nevyžaduje žádnou pravidelnost v rámci splácení členství.

4. Zákazník si může zvolit z našich 3 členských programů a to:

-Měsíční členství (platné 30 po sobě jdoucích kalendářních dnů.)

-Tří měsíční členství (platné 90 po sobě jdoucích kalendářních dnů.)

-Roční členství (platné 365 po sobě jdoucích kalendářních dnů.)

5. Zákazník kromě členství může využít vstupného a to:

-Jeden jednorázový vstup (platný na neomezený čas v aktuální den pro jeden průchod do fitness, po opuštění prostoru se již nedá vrátit zpět na jednorázové vstupné ani v průběhu dne zakoupení.)

-Deset jednorázových vstupů + jeden vstup zdarma (platný na dobu neurčitou za podmínek totožných s poplatkem při zakoupení jednoho jednorázového vstupu)

Ukončení členství

1. V případě, že Člen porušováním Smlouvy o členství, pokynů Provozovatele, zásad slušného chování, a nebo dobrých mravů či porušován zásad běžné hygienické péče, bude zasahovat do provozu Klubu či do práv jiných členů Klubu, užívá prostor Klubu pro vlastní podnikání bez souhlasu Provozovatele nebo v případě, že Člen bude poškozovat pověst Provozovatele či se dopustí jiného jednání, kterým bude poškozovat Provozovatele, je Provozovatel oprávněn odstoupit od Smlouvy o členství. Odstoupení musí být učiněno písemně či slovně od majitele klubu, či jeho zástupce. Odstoupením se Smlouva o členství ruší k okamžiku jeho oznámení Členovi. Člen je v takovém případě povinen zaplatit Provozovateli smluvní pokutu za porušení smluvních povinností, které vedly Provozovatele k odstoupení od smlouvy, a to ve výši odpovídající výši škody, kterou člen svým chováním provozovateli způsobil.

Ochrana osobích údajů

1. Při ochraně osobních údajů se Provozovatel řídí evropským obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 neboli GDPR, plné detaily jsou k dispozici u provozovatele na vyžádání. Člen uhrazením poplatku vyjadřuje svůj souhlas se shromažďováním, zpracováváním a uchováváním jeho osobních údajů uvedených v jeho členské registraci či jiným způsobem sděleným Provozovateli, a to za účelem identifikace Člena, komunikace mezi smluvními stranami, plnění této Smlouvy, přímého marketingu. Člen podpisem této Smlouvy bere na vědomí, že prostor recepce je monitorován kamerovým systémem a souhlasí s uchováváním záznamů. Za účelem propagace a marketingu Provozovatel sdílí fotografie a videa z jeho aktivit na sociálních sítích. Tyto záznamy jsou pořizovány výhradně k propagaci jednotlivých aktivit a služeb Klubu a Člen uhrazením poplatku uděluje souhlas, že na nich může být zachycen.

2. V případě způsobení škody (včetně škody z nedbalosti) a neuhrazení náhrady škody dle dohody člena s provozovatelem je Provozovatel oprávněn předat osobní údaje třetí osobě za účelem vyrovnání dluhu za škodu.

Další ujednání

1. Člen je povinen oznamovat Provozovateli změny osobních a kontaktních údajů uvedených ve Smlouvě, a to bez zbytečného odkladu. Změna údajů Provozovatele nemá vliv na platnost Smlouvy.

2.Provozovatel je oprávněn kdykoliv změnit provozní řád Klubu či Smluvní podmínky. O těchto změnách je Provozovatel povinen Člena informovat.

Závěrečné ustanovení

Člen zaregistrováním se při prvním vstupu souhlasí s podmínky, které jsou uvedené výše a je povinen tyto podmínky dodržovat okamžitě po uhrazení členského poplatku či jednorázového vstupu při příchodu do fitness centra a jeho prostorů.

Tato smlouva zaniká při vrácení klubové karty.